čov, cov, slevy

Žádost o čov, žádost o povolení čov, povolení čov

Domovní čistírna odpadních vod  z pohledu vodního zákona

Zákonem pro povolení domovní čistírny odpadních vod  je novela vodního zákona č. 150/2010 Sb., ze dne 23. 4.2010.

 

Čistírna odpadních vod je vodním dílem umožňujícím nakládání s vodami:

a./ vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací dle NV 23/2011, kde jsou domovní čistírny odpadních vod rozděleny do třech kategorií:

Kat.I – běžné vypouštění do vod povrchových

Kat II – pro vypouštění do vod, kde je zvýšená ochrana

Kat III - pro ještě přísnější ochranu

b./ vypuštění odpadních vod do vod podzemních dle NV 416/2010 příloha č. 1

 

Povolení čistírny odpadních vod  se vydává na základě:

a./ stavebního povolení, které vydává příslušný vodoprávní úřad

b./ pokud je ČOV určena pro čištění odpadních vod do 50 EO a ČOV je označena CE pak postačuje ohlášení stavby

 

Doklady potřebné k žádosti:

a./  pro stavební povolení dle stavebního zákona:

1. Doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad  nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí.
2. Projektovou dokumentaci stavby (projekt) ve  dvou vyhotoveních; není-li  stavebním  úřadem obecní úřad  v místě, ve třech vyhotoveních.
3. Územní rozhodnutí o umístění stavby ČOV a souhlas stavebního úřadu příslušného k  vydání územního rozhodnutí,  který ověřuje dodržení jeho  podmínek.
4. Kopii části katastrální mapy území, jehož se povolení týká..
5. Při vypouštění odpadních vod do vod podzemních - vyjádření osoby s odbornou způsobilostí odpovědného řešitele pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru hydrogeologie.
6. Při vypouštění odpadních vod do vod povrchových – vyjádření správce vodního toku.
7. Seznam  včetně adres  účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známi.
8. Doklady o  jednání s účastníky vodoprávního řízení,  pokud byla o věci vedena předem, a  rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení,  popřípadě jiná opatření  dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy

 

b./ pro ohlášení stavby dle stavebního zákona:

1. kategorii výrobku označeného CE,
2. projektovou dokumentaci zpracovanou osobou, která získala oprávnění k této činnosti podle zvláštního právního předpisu,
3. způsob vypouštění odpadních vod,
4. vyjádření příslušného správce vodního toku v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla do vod povrchových,
5. stanovisko správce povodí,
6. vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla přes půdní vrstvy do vod podzemních, a
7. provozní řád zpracovaný dle vyhlášky č. 216/2011 Sb. platné od 1.8.2011

 

Jaké jsou potřebné formuláře:

a./ žádost o povolení k vypuštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby občanů a žádost o povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

b./ ohlášení stavby dle stavebního zákona – formuláře jsou k dispozici na OÚ, MěÚ, Odboru životního prostředí

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

a./ stavební povolení  - lhůta pro vydání stavebního povolení je 3 měsíce

b./ ohlášení – souhlas s ohlášením stavby se nevydává, žadatel musí být do 15ti dnů od podání žádosti vyrozuměn o této skutečnosti. Jinak může započít se stavbou.

 

Jaké jsou poplatky:

a./ stavební povolení – žadatel právnická osoba 3000,-Kč

                                   -  žadatel fyzická osoba domovní ČOV 300,-Kč

b./ ohlášení stavby – bez poplatku

 

Další podmínky v průběhu provozu ČOV:

-          povolení nakládání s odpadními vodami se vydává na dobu 10ti let

-          v případě vydání povolení ve stavebním řízení je vlastník vodního díla povinen 2 x ročně předložit vodoprávnímu orgánu rozbor vzorků odpadních vod vypracovaných akreditovanou laboratoří (cena za 2x vzorek cca 2800,-Kč)

-          v případě ohlášení stavby dle § 15a je vlastník vodního díla  povinen si 1x za dva roky  nechat zpracovat technickou revizi vodního díla dle § 59 odst. 1 písm. K. Tuto revizi si vlastník vodního díla objedná u osoby odborně způsobilé pověřené Min. životního prostředí. Výsledky revize předá nejpozději do 31.12 příslušného roku vodoprávnímu úřadu. (cena za vypracování revize je individuální dle OZO přibližná cena 1400,-Kč+cestovní náhrady OZO)


DomůDomů
Kontakt

AQUATECH s.r.o
Srbsko 205
267 18 Karlštejn
tel: +420 311 622 404
e-mail: ok@aquatech.cz